ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

Projekt dofinansowany pn. „Nowy niepubliczny żłobek „Poziomka” w Głogowie. Małe poziomki – nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa rodziców”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 8 Rynek pracy, Działania: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Numer Projektu: RPDS.08.04.01-02-0013/17

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

Dotyczy zapewnienia wyżywienia w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 8.4., Poddziałanie 8.4.1. pn. „Nowy niepubliczny żłobek ,,Poziomka” w Głogowie. Małe poziomki-nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa rodziców”.