Fundusze Europejskie

Projekt dofinansowany pn. „Nowy niepubliczny żłobek „Poziomka” w Głogowie. Małe poziomki – nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa rodziców”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 8 Rynek pracy, Działania: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Numer Projektu: RPDS.08.04.01-02-0013/17

INFORMACJE O PROJEKCIE

Głównym celem Projektu będzie zwiększenie aktywności zawodowej 42 osób, w tym co najmniej 21 kobiet, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie nowego żłobka, w ramach którego funkcjonować będą 3 nowe grupy oferujące miejsca czterdzieściorgu dwojgu dzieciom. Cel zostanie osiągnięty poprzez zaadaptowanie i doposażenie nowych pomieszczeń oraz zaangażowanie wykwalifikowanych opiekunek dzieci do 3 r.ż. i organizację opieki dla dzieci w wieku do 3 lat.

Planowane efekty:

Uczestnikami projektu będą przede wszystkim rodzice, którzy dzięki udziałowi w projekcie i zapewnieniu opieki nad swoimi dziećmi, powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka. Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej oraz wyrównania statusu kobiet i mężczyzn w rodzinie i życiu społecznym. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 890 470,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 756 899,50 zł